Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Trị

 Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị đã tăng cường phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan để thu thập, xử lý và cung cấp, chuyển tải thông tin với nhiều hình thức hữu hiệu gồm: Tổ chức thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị; Đặt bảng thông tin, thông báo về thị trường lao động, về tuyển dụng lao động ở các điểm văn hoá, sinh hoạt cộng đồng; In ấn, phát hành nhiều panô, áp pích, tờ rơi để treo, dán và gửi đến các huyện, thành phố, thị xã; các xã, phường, thị trấn và trực tiếp cung cấp cho các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động. Đặc biệt, thông qua hoạt động của trang Website: “vieclamquangtri.vn”, trang Facebook “Việc làm Quảng Trị” đã góp phần đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động của Trung tâm, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực lao động - việc làm; hỗ trợ tích cực trong các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu lao động.

Kết quả giai đoạn 2017 – 2019 đã tổng hợp, thông báo 65 lượt bản tin liên quan đến lao động việc làm trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Trị; Treo dán 200 lượt băng rôn; phát hành 10.200 tờ rơi, pa nô, áp phích về thị trường lao động, tuyển dụng lao động để treo, dán và cung cấp cho các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động. Đến nay trang thông tin điện tử “vieclamquangtri.vn” và Facebook của Trung tâm đã có hơn 6 triệu lượt truy cập.

Mặt khác, Trung tâm đã không ngừng đổi mới, nâng cao nội dung, hình thức, chất lượng tư vấn tại văn phòng Trung tâm, tại Sàn giao dịch việc làm và các văn phòng đại diện. Đội ngũ cán bộ Trung tâm đã tích cực, thường xuyên về cơ sở để phối hợp với các doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước, các đơn vị xuất khẩu lao động; với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã; với cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể các xã, phường, thị trấn và đội ngũ cộng tác viên của Trung tâm tại các địa phương trong tỉnh để tổ chức thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm tại cơ sở.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Cục Việc làm, Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh cũng như các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động thực hiện nhiệm vụ được đầu tư đồng bộ, cơ bản và khá đầy đủ; Đội ngũ cán bộ ngày càng tích lũy nhiều kinh nghiệm, không ngừng nâng cao chất lượng, năng lực để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ.  

Tuy nhiên, thị trường lao động Quảng Trị còn chậm phát triển; phần lớn doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn chủ yếu có quy mô nhỏ và vừa, nhu cầu sử dụng lao động ít. Các đơn vị, doanh nghiệp ngoại tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn lại ở xa nên không có điều kiện tuyển dụng trực tiếp. Hơn nữa, nhiều lao động đăng ký tìm việc nhưng không đáp ứng được yêu cầu về kinh nghiệm, chuyên môn so với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Vì vậy, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị  đã chọn giải pháp đang dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho người lao động, qua đó giúp người lao động nắm bắt các chính sách liên quan và có thêm nhiều điều kiện, cơ hội để tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm phù hợp./.

Trường Sơn