Ông Vi Ngọc Quỳnh Phó giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội Nghệ An trao đổi với PV

Để triển khai, tổ chức thực hiện Luật Việc làm tới người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc làm, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo cơ quan lao động địa phương chủ động nghiên cứu, triển khai các nội dung trong quy định của Luật Việc làm và các văn bản liên quan ban hành sau Luật Việc làm. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Nghệ An đã xây dựng và ban hành các văn bản cũng như đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện đồng bộ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, việc làm và dạy nghề được tăng cường chỉ đạo. Trong 4 năm 2015-2018, Sở Lao động - TB và Xã hội Nghệ An đã tổ chức 14 lớp tập huấn nâng cao năng lực công tác đào tạo nghề và việc làm cho cán bộ là lãnh đạo và chuyên viên phòng lao động – TBXH của 21 huyện, thị xã, thành phố. Sở Lao động - TB và Xã hội Nghệ An còn tổ chức 124 cuộc tham vấn về dạy nghề và việc làm cho 7.296 cán bộ đại diện cho các phòng ban, hội đoàn thể của cấp huyện, cấp xã, các thôn, bản và người lao động; in ấn và cấp phát cho các huyện, thị xã, thành phố 74.000 tờ rơi, 5.400 tờ áp phích phục vụ cho công tác tuyên truyền về lao động  việc làm.

Ðến nay, đội ngũ cán bộ là lãnh đạo, quản lý và chuyên viên phòng lao động – TBXH của Nghệ An đã được đào tạo cơ bản đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững, nắm rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực lao động, việc làm. Việc này đã tạo sự chuyển biến đồng bộ, tích cực cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức của đội ngũ cán bộ, quản lý. Ðó là nhân tố quan trọng để vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong công tác lao động, việc làm của tỉnh Nghệ An được cải thiện đáng kể. Chất lượng lao động từng bước được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 55% năm 2015 lên 61% năm 2018. Trong đó lao động qua đào tạo nghề tăng 48% lên 55.5% năm 2018 vượt mục tiêu kế hoạch.

Cụ thể, kết quả trong giai đoạn năm 2015-2018, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 150.510 người  đạt 100,47%  so với  kế hoạch đề án đề ra (kế hoạch đề án 149.800 người)  tăng 6.38 % so với cùng kỳ giai đoạn 2010 – 2014 ( thực hiện 2010-2014 đạt 141.486 người)  trong đó xuất khẩu lao động giai đoạn  2015 -2018  là 53.174 lao động đạt 105.40% so với kế hoạch đề ra, tăng 15.4 % so với  giai đoạn 2010-2014 (46.060 người)

Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả; mỗi năm giải quyết việc làm mới cho hơn 37.000 lao động; trong đó, xuất khẩu lao động hơn 13.000 người, giải quyết việc làm trong và ngoài tỉnh hơn 24 ngàn người góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động đúng hướng, giảm tỷ lệ lao động ngành nông, lâm, ngư nghiệp từ 59.50% năm 2015  xuống 51% năm 2018; tăng tỷ lệ lao động ngành công nghiệp, xây dựng từ 22% năm 2015 lên 23,8% năm 2018; tăng tỷ lệ lao động ngành dịch vụ từ 18.5% năm 2015 lên 25,2% năm 2018. Tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị giảm từ 2,85% đầu năm 2015 xuống còn 2,3% năm 2018 đạt mục tiêu kế hoạch.

Từ kết quả nêu trên, cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp cũng như năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ chuyên môn, chuyên viên trong lĩnh vực lao động, việc làm có ý nghĩa quyết định trong công tác tạo việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động. Nhờ vậy, người dân được tiếp nhận thông tin về thị trường lao động, việc làm thuận tiện. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương./.

Khắc Trường