Trong khi trước đây, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, doanh nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán có thể đăng ký phương thức đóng 3 hoặc 6 tháng một lần. Ngoài ra, quyết định 490 cũng thay đổi thời hạn lập và gửi báo cáo về quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, bảo hiểm xã hội huyện gửi báo cáo tháng cho bảo hiểm xã hội tỉnh trước ngày 5 của tháng sau; báo cáo quý gửi trước ngày 10 tháng đầu quý sau; báo cáo năm gửi trước ngày 25/1 của năm sau.

Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp và trích tiền lương của từng
người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.


Thay đổi phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo đó, thay đổi phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/4/2023 như sau:

Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trước đây, phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

- Đóng hằng tháng:

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

- Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đăng ký phương thức đóng 03 hoặc 06 tháng một lần với cơ quan BHXH; cơ quan BHXH phối hợp với cơ quan Lao động kiểm tra tại đơn vị trước khi quyết định phương thức đóng của đơn vị.

Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

- Đóng theo địa bàn:

+ Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.

+ Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ.

(Khoản 1, 2, 3 Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, được sửa đổi bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020)

Bãi bỏ, bổ sung nhiều biểu mẫu về BHXH, BHYT, BHTN

* Bãi bỏ 18 biểu mẫu biểu ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH sau:

- Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

- Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH

- Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT

- Thông báo xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN của người lao động

- Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH

- Sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH

- Sổ theo dõi sử dụng phôi thẻ BHYT

- Sổ theo dõi chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT

- Danh sách truy thu cộng nối thời gian

- Tổng hợp danh sách truy thu cộng nối thời gian

- Kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

- Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT

- Danh sách đơn vị thuế đang quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

- Danh sách đơn vị BHXH đang quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đầy đủ cho người lao động

- Danh sách đơn vị đang tham gia BHXH đã giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động

- Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế

- Báo cáo Tình hình khai thác, phát triển đối tượng, đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

- Bảng kê thông tin

* Bổ sung 28 biểu mẫu về BHXH, BHYT, BHTN sau:

- Phiếu điều chỉnh

- Quyết định thu hồi kinh phí đã chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT

- Thông báo điều chỉnh giảm số tiền phải thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

- Danh sách dừng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

- Báo cáo tình hình người lao động thuộc đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

- Báo cáo tình hình người lao động thuộc đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

- Báo cáo tình hình người lao động thuộc đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

- Bảng chi tiết số phải trả do xác định lại mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

- Tổng hợp số phải trả do xác định lại mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

- Tổng hợp số phải trả do xác định lại mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

- Tổng hợp số phải trả do xác định lại mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

- Bảng chi tiết số tiền thù lao đã chi phải thu hồi


CTV