Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thực hiện thủ tục nhận trợ cấp
thất nghiệp. Ảnh: Phương Thanh
Cụ thể:

Hỗ trợ bằng tiền mặt cho NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

Đối tượng:

- NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH), không hỗ trợ các trường hợp sau:

+ NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

+ NLĐ đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định 60/2021.

- NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hỗ trợ:

Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:

- Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Trình tự, thủ tục thực hiện

-  Đối với NLĐ đang tham gia BHTN

+ Cơ quan BHXH lập danh sách NLĐ đang tham gia BHTN theo mẫu số 01, gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 20/10/2021, cơ quan BHXH hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công  khai thông tin danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH cấp tỉnh.

+ Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để NLĐ biết và đối chiếu bỗ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách NLĐ có thông tin đúng, đầy đủ.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của NLĐ cần điều chỉnh theo mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chính minh thông tin điều chỉnh theo quy định, chậm nhất đến ngày 10/11/2021.

+ Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận danh sách NLĐ điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH chi trả hỗ trợ cho NLĐ.

-  Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN

+ NLĐ đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ theo mẫu số 4. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến ngày 20/12/2021.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị của NLĐ, cơ quan BHXH chi hỗ trợ cho NLĐ.

Giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho người sử dụng lao động

Đối tượng: người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 1/10/2021, không bao gồm các trường hợp sau:

+ Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định 60/2021.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng thì gửi cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gian BHTN một bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ tài chính thì quy định Nghị định 60/2021.

Giảm mức đóng và thời gian thực hiện

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022./.
PV