Vừa qua, tại Kiên Giang, Cục Việc làm tổ chức Hội thảo lấy ý kiến 02 dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” và Đề án “Dự báo cung, cầu lao động”. Tham dự và chủ trì hội nghị có Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Việc làm Lê Quang Trung, Phó Cục trưởng Tào Bằng Huy. Tham gia hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục và đại diện lãnh đạo 19 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm khu vực miền Nam. 

Quang cảnh hội thảo

Thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Quyết định 98/QĐ-LĐTBXH ngày 18/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và bảo hiểm xã hội năm 2019, Cục Việc làm xây dựng dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp”, Đề án “Dự báo cung, cầu lao động” và tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo 02 Đề án.

Tại Hội thảo, trên cơ sở các cuộc thảo luận tại địa phương trước đó, các đại biểu tham dự đã đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thiện các Đề án, đồng thời nêu ra các yêu cầu để khi được thông qua, đặc biệt là trách nhiệm của địa phương, của Trung ương trong việc thực hiện Đề án để các Đề án có thể được đi vào thực hiện và phát huy hiệu quả.

Kết thúc Hội thảo, Cục Việc làm sẽ tổng hợp ý kiến cùng với các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị lấy ý kiến tiếp theo tại khu vực Miền Bắc và Miền Trung để hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và trình Chính Phủ./.

 

Thương Thương