Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Sơn La (NHCSXH), kết quả thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm hàng năm đã tạo điều kiện cho hàng nghìn lao động có việc làm ổn định, tăng thu nhập đời sống gia đình từng bước được cải thiện.

 

 Ông Phạm Văn Hòa trao đổi với cán bộ NHCSXH 

 

Gia đình ông Phạm Văn Hòa ở tổ 7, phường Trường Sinh, TP Sơn La được NHCSXH chi nhánh Sơn La cho vay vốn hỗ trợ việc làm, gia đình ông đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích cam kết vay để làm trang trại và chăn nuôi lợn tạo việc làm cho 4 người trong gia đình. Đến nay đàn lợn của gia đình ông hàng năm cho xuất chuồng hàng chục tấn và trang tại của ông cho thu nhập khoảng năm mươi triệu đồng mỗi năm.

 

Ông Phạm Văn Cường đưa cán bộ NHCSXH và PV Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thăm trang trại

 

Cảm ơn NHCSXH chi nhánh Sơn La, cảm ơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính Phủ, ông Phạm Văn Cường ở tổ 7, phường Chiềng Sinh, TP Sơn Sa xúc động bộc bạch, gia đình ông được NHCSXH chi nhánh Sơn La cho vay vỗn hỗ trợ tạo việc làm 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng). Từ nguồn vốn vay của NHCSXH đã tạo việc làm cho 2 vợ chồng ông và 2 người con và gia đình ông đã sử dụng vốn vay để trồng xoài và nhãn cũng như chăn nuôi lợn. Hiện tại, vườn xoài cho thu hoạch 2 tấn mỗi năm, nhãn cho thu hoạch 4 tấn mỗi năm và hàng chục tấn lợn thịt mỗi năm. Ông Cường khẳng định, nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm của NHCSXH là chủ chương, chính sách hết sức có ý nghĩa đối với bà con nông dân, là chính sách rất phù hợp để tạo được kế sinh nhai cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Mô hình chăn nuôi gà thảo dược của Hợp tác xã Đồng Tâm ở tổ 6, phường Chiềng Lề, TP Sơn La hiện là mô hình chăn nuôi rất mới và có nhiều triển vọng phát triển, bởi nhu cầu của thị trường đối với gà thảo dược rất lớn đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hương Xuân, thành viên hợp tác xã  Đồng Tâm.

 

 

Cán bộ NHCSXH thăm mô hình chăn nuôi gà thảo dược tại Hợp tác xã Đồng Tâm


Doanh số cho vay của NHCSXH chi nhánh Sơn La đến 30/6/2020 là 47.109 triệu đồng với 950 dự án vay vốn tạo việc làm cho 1.004 lao động. Trong đó:  Nguồn vốn quỹ quốc gia: 7.295 triệu đồng với 147 dự án vay vốn của người lao động và 01 dự án vay vốn của cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 152 lao động (nguồn vốn do Hội đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội quản lý là 500 triệu đồng với 13 dự án vay vốn, tạo việc làm cho 13 lao động trong đó có 09 lao động là nữ, 13 lao động là người dân tộc thiểu số; nguồn vốn do Ủy ban nhân tỉnh quản lý là 6.795 triệu đồng với 135 dự án vay vốn, tạo việc làm cho 139 lao động trong đó có 87 lao động là nữ, lao động là người khuyết tật không có, 68 lao động là người dân tộc thiểu số).

Nguồn vốn NHCSXH huy động: 14.630 triệu đồng với 298 dự án vay vốn, tạo việc làm cho 335 lao động trong đó có 153 lao động là nữ, 162 lao động là người DTTS. Nguồn vốn ủy thác địa phương: 25.184 triệu đồng với 501 dự án vay vốn của người lao động và 03 dự án vay vốn của cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 517 lao động (trong đó có 292 lao động là nữ, 268 lao động là người dân tộc thiểu số).

Doanh số thu nợ đến 30/6/2020 là 20.465 triệu đồng, chiếm 43% doanh số cho vay. Tổng dư nợ đến 30/6/2020: 229.105 triệu đồng với 5.805 hộ còn dư nợ, bình quân dư nợ 39,46 triệu đồng/hộ. Trong đó:  Dư nợ nguồn vốn quỹ quốc gia là: 68.195 triệu đồng (trong đó dư nợ do Ủy ban nhân dân quản lý là 61.885 triệu đồng; dư nợ do Hội đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội là 6.310 triệu đồng). Dư nợ nguồn vốn ngân hàng chính sách huy động là: 47.212 triệu đồng. Dư nợ nguồn vốn ủy thác địa phương là: 113.698 triệu đồng (trong đó ngân sách tỉnh là 93.582 triệu đồng; ngân sách huyện là 20.116 triệu đồng). Nợ quá hạn đến 30/6/2020 là 53 triệu đồng chiếm 0,023%/tổng dư nợ chương trình hỗ trợ tạo việc làm (trong đó nợ quá hạn nguồn vốn trung ương là 10 triệu đồng, nguồn vốn địa phương là 43 triệu đồng). Nợ khoanh đến 30/6/2020 là 38 triệu đồng, chiếm 0,017%/tổng dư nợ chương trình hỗ trợ tạo việc làm.

Chương trình cho vay vốn hỗ trợ việc làm đã tạo điều kiện cho hàng nghìn lao động có việc làm ổn định, tăng thu nhập đời sống gia đình từng bước được cải thiện. Vốn cho vay hỗ trợ việc làm đã có tác động tích cực đến việc sử dụng lực lượng lao động lớn nông nhàn, thay đổi tập quán làm ăn cải thiện đời sống, quan trọng hơn là không sa ngã vào các tệ nạn xã hội...

Thời gian qua cấp uỷ, chính quyền địa phương hết sức quan tâm đặc biệt đối tượng là con em dân tộc thiểu số thiếu công ăn việc làm. Tuy nhiên, hoạt động của một số hộ vay chưa được sâu sát, quá trình họp bình xét cho vay của tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) còn mang tính bình quân chung cho các đối tượng vay vốn, chưa quan tâm đến đối tượng đầu tư của hộ vay do vậy phần nào đã hạn chế hiệu quả sản xuất kinh doanh của hộ. Công tác tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm làm ăn còn hạn chế, chưa được quan tâm.

NHCSXH Sơn La tiếp tục thực hiện tốt chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nâng cao chất lượng tín dụng. Trong đó tập trung, ưu tiên cho vay đối với những hộ có kiến thức, năng lực sản xuất có khả năng tạo điều kiện cho các hộ khác học tập kinh nghiệm, đặc biệt lưu ý những hộ sản xuất mang tính trang trại, tổ hợp và cơ sở sản xuất thu hút nhiều lao động và cùng tham gia vào sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH và các phòng nghiệp vụ NHCSXH tỉnh, các phòng giao dịch và tổ chức hội đoàn thể các cấp nhằm phát hiện kịp thời những thiếu sót để chỉnh sửa theo đúng chế độ quy định.

Cho vay giải quyết việc làm gắn với các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm từng vùng, từng cây con chủ lực của tỉnh. Phấn đấu tạo việc làm cho lao động theo kế hoạch của tỉnh.Tiếp tục xây dựng và kiện toàn, củng cố tổ tiết kiệm và vay vốn, phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể, chủ dự án thường xuyên kiểm tra, giám sát hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích đạt hiệu quả.

Để tiếp tục tạo điều kiện cho người lao động có thêm nhiều việc làm mới, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là lao động vùng nông thôn, đồng thời làm cơ sở để NHCSXH Việt Nam giao nguồn vốn đối ứng cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm hằng năm (vốn đối ứng với số tiền Ngân sách tỉnh, huyện ủy thác qua NHCSXH hàng năm). Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La đề nghị Sở Lao động Thương binh và xã hội đưa vào Kế hoạch chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm giai đoạn 2021 - 2026, tối thiểu số tiền 75.000 triệu đồng, tương ứng tối thiểu 15.000 triệu đồng/01 năm./.

Nhật Quang