Ngay sau hội nghị triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg do Bộ Lao động-Thương binh& Xã hội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức (ngày 27/4/2020). Sở Lao động-Thương binh&Xã hội đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đến các Sở, ngành có liên quan và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Cùng với đó phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hội nghị triển khai và hướng dẫn thực hiện các văn bản nêu trên cho 320 cán bộ là lãnh đạo văn phòng UBND, phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Công tác thông tin tuyên truyền đến người dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; thiết lập đường dây nóng để trả lởi các thắc mắc có liên quan trong triển khai thực hiện hộ trợ cho người dân.

 

Người dân nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19

 

Theo số liệu báo cáo tổng hợp từ các địa phương, toàn tỉnh Sóc Trăng có 285.500 đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 cần được hỗ trợ, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện 256,425 tỷ đồng.  

Để triển khai kịp thời, hiệu quả Sở Lao động - Thương binh & Xã hội đã thành lập Tổ công tác giúp Giám đốc Sở nắm tình hình, đôn đốc triển khai thực hiện và kịp thời hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc cho địa phương, cán bộ các cấp thực hiện công tác hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; tổng hợp, kiểm tra danh sách các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Cử 04 công chức tham gia đoàn kiểm tra, giám sát công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.

Về phía địa phương, cấp cơ sở đã kịp thời xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, công chức thực hiện các nội dung chi trả. Qua đó, đã đảm bảo tiến độ công tác chi hỗ trợ cho người dân. Cụ thể, báo cáo từ Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh Sóc Trăng cho biết: Với nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 253.514 đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện, thị xã, thành phố, với kinh phí thực hiện là 224.540.250.000 đồng. Tính đến nay, các địa phương cơ bản hoàn thành công tác chi hỗ trợ cho người dân, với trên 246.684 đối tượng, kinh phí thực hiện trên 219,58 tỷ đồng, đạt trên 97% số người được chi hỗ trợ.

Với nhóm đối tượng là người lao động, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức chi hỗ trợ cho 6.297 người bán vé số, kinh phí thực hiện: 5.667.300.000 đồng. Đồng thời, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội đã trình UBND tỉnh chi hộ trợ cho 2.740 người lao động, với kinh phí thực hiện 1,570 tỷ đồng (các huyện: Long Phú, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Cù Lao Dung và thị xã Ngã Năm). 

Theo ghi nhận từ Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Sóc Trăng, Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg được ban hành đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng là người dân bị giảm sâu thu nhập, mất hoặc thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu và các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành công tác hỗ trợ cho người dân phải kịp thời, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách,… qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững và ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Nhóm PV