Trụ sở NHCSXH chi nhánh tỉnh Quảng Ninh

 

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Quảng Ninh, kết quả thực hiện nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại Quảng Ninh đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình vay vốn sản xuất, kinh doanh như trồng rừng, nuôi chim Bồ câu, làm vườn, trang trại... đã phát huy hiệu quả, qua đó tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động, nhất là người dân ở các vùng nông thôn... Tổng nguồn vốn cho vay Giải quyết việc làm Chi nhánh NHCSXH Quảng Ninh đang quản lý là: 658,7 tỷ đồng trong đó: (1) Nguồn vốn Trung ương là: 450,5 tỷ đồng, bao gồm Quỹ quốc gia về việc làm: 74,07 tỷ đồng, vốn NHCSXH huy động để cho vay: 376,4 tỷ đồng; (2) Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay là 208,2 tỷ đồng, gồm: nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp 99,01 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách huyện cấp 109,2 tỷ đồng.

 

Mô hình vay vốn làm trang trại trồng cây ăn trái tại phường Hoành Bồ

Mô hình vay vốn nuôi chim Bồ câu tại phường Hoành Bồ


Kết quả thực hiện năm 2019 và 4 tháng đầu năm 2020: đã triển khai cho 9.794 lượt cơ sở, người lao động vay vốn với số tiền 452,4 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 11.700 lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ gia đình; tổng doanh số thu nợ 262,6 tỷ đồng, chiếm 58,3% doanh số cho vay. Tổng dư nợ đạt 654,3 tỷ đồng, với 15.397 khách hàng vay còn dư nợ, nguồn vốn được bổ sung cho vay giải quyết việc làm năm 2020 chi nhánh đã phối hợp triển khai và cơ bản đã giải ngân hết, hiện không còn tồn đọng vốn.

Về chất lượng tín dụng luôn được quan tâm và quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn vốn cho nhà nước, đến 30/4/2020, nợ quá hạn và nợ khoanh 1.043 triệu đồng, chiếm 0,15% dư nợ chương trình. Nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương để cho vay giải quyết việc làm cùng với nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm của trung ương đã hỗ trợ tích cực cho người dân trên địa bàn để duy trì và tạo việc làm, thu nhập ổn định.

Thực hiện Nghị quyết số 142/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí số tiền 20 tỷ đồng để ủy thác cho NHCSXH thực hiện cho vay Giải quyết việc làm, ngay khi nhận được nguồn vốn Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp cơ quan Lao động các địa phương kịp thời cho vay đảm bảo nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của người lao động và hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Đầu năm 2020, liên ngành Sở Lao động TB&XH, Sở Tài chính, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp và chủ động đánh giá tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn những tháng đầu năm 2020, cụ thể đánh giá tình hình cho vay, số vốn thu hồi và số đối tượng có nhu cầu vốn, phương án bổ sung nguồn vốn ủy thác năm 2020 qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh để cho vay đối với người lao động trên địa bàn nhằm phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh. Trên cơ sở Tờ trình số 1462/LN: SLĐTB&XH-NHCS ngày 07/5/2020 về việc bổ sung nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh đối với người lao động trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn Châu phi…

Bên cạnh những kế quả tích cực đạt được, Quảng Ninh vẫn gặp không ít những khó khăn trong việc cấn đối cung – cầu nguồn vốn để thực hiện cho vay Giải quyết việc làm, bởi thực tế nhu cầu vốn của người dân là rất lớn, đặc biệt là những hộ sát ngưỡng cận nghèo, hộ thuộc diện bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ các công trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để có vốn chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm ổn định để chống tái nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, nguồn vốn chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu vay của nhân dân, chưa thu hút được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong các ngành thu hút nhiều lao động (công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ) tham gia vay vốn, tạo nhiều việc làm ổn định, nguồn vốn chương trình việc làm còn hạn chế chiếm tỷ trọng 21,6% tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, chưa hỗ trợ tạo mô hình giải quyết việc làm điển hình.

Có thể khẳng định, hiệu quả của chương trình cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, đời sống thu nhập của các đối tượng vay vốn được cải thiện đáng kể... đây là chương trình cho vay vốn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Tuy vậy, nguồn vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu vốn để tạo thêm nhiều việc làm mới, nhất là trong giai đoạn hiện nay./.

An Nhiên