Theo Ông Hoàng Trọng Cường, Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bắc Ninh: Chương trình cho vay vốn quốc gia giải quyết việc làm là một trong số các chương trình tín dụng chính sách kết hợp với nguồn vốn tại địa phương, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội. Hầu hết các dự án vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, phát triển nghề phụ, nghề truyền thống và kinh doanh tổng hợp. Trong tổng số các dự án cho vay, dự án thuộc kinh tế hộ gia đình chiếm hơn 80%. Theo thống kê từ năm 2020 đến nay có khoảng 12.000 lao động của tỉnh Bắc Ninh có việc làm mới thông qua vay vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm với thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/lao động/tháng.
 

Cơ sở sản xuất của bà Nguyễn Thị Hiên, mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho
lao độngtrong thôn Thủ Công, xã Phù Lãng.Ảnh: Khánh Linh


Những năm qua, chương trình cho vay tạo việc làm từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm đã góp phần khôi phục các ngành nghề truyền thống, đã hỗ trợ vốn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình để mở rộng sản xuất, thu hút tạo việc làm cho nhiều người lao động đặc biệt là lao động bị chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lao động nữ, người tàn tật, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động. Với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay giải quyết việc làm để phát triển kinh tế, nhiều hộ gia đình từ hộ nghèo đến nay đã có kinh tế khá ổn định tại địa phương.

Hiện tại, nhu cầu vay vốn của người dân lớn, tuy nhiên nguồn còn hạn hẹp. Nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất cho người dân, Chi nhánh đã đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH cho vay mở rộng việc làm, tạo cơ hội nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.- Ông Cường nhấn mạnh

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh, từ đầu năm đến nay, Sở đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thẩm định giải quyết cho hơn 8.000 đối tượng vay vốn tạo việc làm và ổn định thu nhập từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, trong đó có hơn 3.200 lao động được tạo việc làm mới. Toàn tỉnh đã hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 200 lao động là người khuyết tật, gần 1.600 lao động nữ nông thôn.Nhờ triển khai hiệu quả vốn vay chương trình giải quyết việc làm đã tạo “đòn bẩy” hỗ trợ người lao động mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Hiệu quả từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, nguồn vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu vốn để tạo việc làm, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Mức cho vay trên một hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh còn thấp.
 

Quỹ quốc gia về việc làm đã hỗ trợ nhiều đối tượng lao động. Ảnh:Phương Thanh


Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả Chương trình cho vay tạo việc làm từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm tỉnh tiếp tục chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch giải ngân nguồn vốn những tháng cuối năm 2021; thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, đánh giá chỉ tiêu tạo việc làm và các hoạt động cho vay vốn của Quỹ quốc gia hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm, đảm bảo vốn sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động.

Nhằm quản lý nguồn vốn vay, phân bổ đúng đối tượng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, các cơ quan có liên quan tại địa phương trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn, kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay vốn tại địa phương; xây dựng Dự thảo đề án cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2027 trình UBND tỉnh. Đặc biệt, thông qua Quỹ quốc gia về việc làm đã hỗ trợ nhiều đối tượng lao động yếu thế như: Lao động là người khuyết tật, lao động khu vực nông thôn có cơ hội tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo và tự tạo việc làm cho bản thân, gia đình, cộng đồng./.

PV