Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn thiệp chúc mừng của Bộ trưởng:

PV