Trên cơ sở các cơ chế chính sách mới được ban hành, Sở Lao động TBXH đã tổ chức kiểm tra rà soát, tích hợp bổ sung tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành các cơ chế chính sách phù hợp. Ngoài thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo qui định, tiếp tục triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ cấp bách đột xuất do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công. Xác định nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách của ngành, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội(KT-XH), đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là hết sức khó khăn.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp trung ương và địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành cấp tỉnh, toàn ngành đã nỗ lực quyết tâm vượt khó. Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, ý thức, trách nhiệm, hiệu quả”, toàn ngành đã nỗ lực quyết tâm vượt khó, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 đã đạt được những kết đáng khả quan.

Người lao động đến tìm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hà Tĩnh

 Lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

- Thực hiện tốt công tác quản lý lao động tại khu kinh tế, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã. 

Tổng số doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động là 10.750. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã là 153.352. Tỉ lệ doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động chiếm 55%, doanh nghiệp từ 10 đến dưới 50 lao động chiếm 33%; số doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế là 1.002 doanh nghiệp.

- Quản lý người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài cho 426 vị trí công việc (trong đó: Nhà quản lý: 14; Giám đốc điều hành: 02; Chuyên gia: 193; Lao động kỹ thuật: 217) cho tổng 34 doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài. Trong đó: Trên địa bàn Khu Kinh tế tỉnh là 346 vị trí công việc của 19 doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài (nhà quản lý: 14; Giám đốc điều hành: 02; Chuyên gia: 127; Lao động kỹ thuật: 203). Cấp, cấp lại: 493 Giấy phép lao động nước ngoài, trong đó: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Cấp mới 315 GPLĐ; Cấp lại 144 GPLĐ.

- Kịp thời hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các quy định mới liên quan đến ký kết hợp đồng lao động, đối thoại tại nơi làm việc, ký kết thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, tiền lương tối thiểu, tiền lương làm thêm, chế độ ăn ca, chế độ ưu đãi đối với lao động nữ, lao động khuyết tật....
Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, xử lý các nội dung về lao động, tiền lương, xếp loại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước, tiếp nhận và xác nhận đăng ký nội quy lao động đối với nội quy lao động; tiếp nhận báo cáo tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ/ năm của của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Người lao động được tư vấn tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hà Tĩnh.Việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT 

Tổng số người tham gia BHXH 148.216 người (thuộc 5.881 đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN), tỷ lệ bao phủ BHXH là 21,5%, tăng 12.687 người so với năm 2021 (BHXH bắt buộc: 97.056 người; BHXH tự nguyện: 51.170 người). 

Tổng số người tham gia BHYT: 1.158.344 người (tăng 24.414 người tham gia BHYT so với năm 2021), đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 91,5% dân số (tăng 0,5% bao phủ BHYT so với năm 2021); BHYT học sinh,  sinh viên năm học 2021-2022 đạt tỷ lệ 99,2% (tăng 0,6% so với năm 2020-2021).
Tiếp nhận hồ sơ và tham mưu ban hành Quyết định trợ cấp thất nghiệp đối với: 7.716 người (với tổng số tiền trợ cấp hơn 133  tỷ đồng); hỗ trợ học nghề 332 người; chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp: 248 người; tạm dừng trợ cấp thất nghiệp: 334 người, hủy quyết định trợ cấp thất nghiệp: 100 người; cho phép tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp: 41 người. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tập trung tư vấn chính sách BHXH tự nguyện đối với lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, và đã có 516 người tham gia BHXH tự nguyện; giới thiệu việc làm thành công cho 203 người lao động thất nghiệp. Năm 2022, Tổng số người tham gia BHTN: 82.632 người (tăng 3.382 người so với năm 2021) đạt 12% lực lượng LĐ trong độ tuổi.

Đặc biệt, kể từ ngày 07/6/2022, việc chi trả chính sách trợ cấp thất nghiệp được thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo Đề án 06 (100% người lao động đã thực hiện nộp hồ sơ qua qua Cổng dịch vụ công Quốc gia). Kết quả: tiếp nhận 3.475 hồ sơ; trong đó: 2.177 hồ sơ đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và 1.298 hồ sơ chưa được giải quyết trên Cổng dịch vụ công Quốc (Lý do: Cơ quan BHXH xác nhận quá trình tham gia BHXH của người lao động chưa đầy đủ còn thiếu hoặc thừa tháng đóng BHTN hoặc do thông tin dữ liệu của người lao động khi đăng ký tài khoản chưa đúng...). Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công Quốc gia chiếm 20% tổng số hồ sơ trên cả nước và là tỉnh thuộc tốp đầu trong cả nước về thực hiện tốt chính sách “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

Năm 2023, Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Hà Tĩnh sẽ quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa các chính sách của Đảng, Nhà nước để hỗ trợ người lao động an tâm làm việc để phát triển kinh tế gia đình cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

PV