Báo cáo từ Sở Lao động- Thương binh & Xã hội tỉnh Đồng Tháp cho biết: Thời gian qua, quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ X, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2015-2020, ngành Lao động - Thương binh & xã hội đã tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai, thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm.   

Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, từ năm 2016 đến nay, thông qua các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, toàn tỉnh có 154.473 người được giải quyết việc làm. Trong đó có 7.514 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Ước thực hiện giai đoạn 2016-2020 toàn tỉnh có khoảng 170. 000 người được giải quyết việc làm, đạt 114% kế hoạch; trong đó khoảng 7.790 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, trong công tác đào tạo nghề, Sở đã hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên theo quy định để thực hiện tốt công tác đào tạo nghề; từng bước hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Trung tâm DVVL tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhiều ngày hội tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm cho người động. (ảnh: Báo Đồng Tháp)

 

Đến nay tỉnh Đồng Tháp có 7/28 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Từ năm 2016-2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển mới đào tạo nghề cho 85.218/84.500 học viên, đạt 100,8% kế hoạch. Ước thực hiện năm 2020 tuyển sinh đào tạo thêm khoảng 21.500 học viên. Trong đó trình độ cao đẳng 1.790 học viên, trung cấp 1.695 học viên, sơ cấp và dưới 3 tháng 18.015 học viên. Kết quả tuyển sinh đào tạo góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh tăng từ 58,2% năm 2016 lên 70% vào năm 2020, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng từ 42% lên 50%.

Giai đoạn năm 2021-2025, Sở đề ra chỉ tiêu phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm 30.000 người, trong đó xuất khẩu lao động tiếp tục duy trì 1.000 người/năm. Tỉnh Đồng Tháp tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nghề, mục tiêu đào tạo đáp ứng với yêu cầu của xã hội, của thị trường lao động. Phấn đấu đến năm 2025, đào tạo nghề hàng năm khoảng 21.500 người, khoảng 85% có việc làm và nâng cao thu nhập sau đào tạo; phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78,6%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 57,2%./. 

 

HM